motorgear 230VAC کشویی اتوماسیون برای استفاده های صنعتی تا 2500kg.

مکانیک فلز جامد و روغن کاری اطمینان از حداکثر کارایی و راندمان بسیار عالی حتی در دماهای پایین.

حداکثر ایمنی و دقت در طول مراحل عامل از لطف دروازه به دستگاه اینورتر مجهز شده است.

در دسترس است با سلولهای نوری FTC.S یکپارچه شده است.

جزوات محصولات

BISON25 OTI

کنترل پنل ها

CP.BISON OTI