چرخش motorgear دروازه اتوماسیون با مواد با کیفیت بالا طراحی شده است.
چرخ دنده انحصاری و یک مکانیک فلز جامد باب یک نقطه مرجع واقعی برای اندازه بزرگ نوسان مسکونی دروازه اتوماسیون. BOB در 230VAC (BOB50M) و یا 24VDC (BOB5024E)، هر دو نسخه مجهز به انکودر در دسترس است.
این دستگاه در طول عملیات دروازه تضمین حداکثر ایمنی و دقت.
BOB5024E می توانید حتی در صورت قطع برق از طریق بسته باتری به کار گیرند.

2 BOB2124E 24Vdc operator with encoder
1 HEADY24 24 Vdc control unit for 1 or 2 actuators for swing gates, with built-in radio receiver.
1 PUPILLA Pair of photocells.
1 LAMPI24.LED 24 Vdc LED flashing light with built-in aerial.
1 TOKEY Metal key selector.
1 TO.GO2WV 433.92 MHz transmitter with two channels

جزوات محصولات

BOB30M - BOB30ME - BOB3024E

کنترل پنل ها

BRAINY
HEADY
BRAINY24
HEADY24