محصولات BENINCA برای تحقق الزامات متنوع بازار طراحی شده اند، و به منظور انجام این کار، در طراحی و آزمون مراحل، تست عمر الکتریکی و مکانیکی روی آنها صورت می گیرد، که شبیه سازی نرم افزار آن مطابق با در دنیای واقعی صورت می گیرند. بنابراین ما دارای 2 سایت هستیم، یکی داخلی و دیگری خارجی.

آزمون های پیش انطباق

این تست محصول جهت تایید ایمنی و سر و صدا صورت میگیرد. این آزمایشات همچنین به ما اجازه میدهد متوجه شویم که آیا محصول برای به دست آوردن "CE" آماده است یا خیر.

 

22         11

mini-logo