دستگاه های برای ایمنی از سیستم های اتوماسیون.

RF.SUN سیستم فرکانس رادیویی ابتکاری است که اجازه می دهد تا ارتباط از طریق رادیو است. عدم وجود سیم باعث می شود آن درهای و برای حفاظت از لبه های تلفن همراه در حیاط با سیلندر های کامل است.

جزوات محصولات

RF.SUN - RF - SC.RF

کنترل پنل ها