توزیع

در طول چند سال ما  مدل تعالی خالص ایتالیایی بین المللی در زمینه اتوماسیون را ایجاد کرده ایم.

ما با موفقیت 108 کشور در سراسر جهان را از طریق شبکه توزیع کنندگان، شرکا تخصصی و 9 دفاتر شعبه خارجی واقع در اروپا، امریکا و هند به هم متصل نموده ایم. این اتحادیه و به اشتراک گذاری به عنوان یک نیروی واحد جهت پیروزی در هر چالشی به حساب می آید.

 

mini-logo