روغن روان کننده motorgear زیرزمینی برای در بازکن لولایی به طول برگ 4M.
آن را مناسب برای نگه داشتن یک تاثیر کم محیطی است.
حداکثر ایمنی و قابلیت اطمینان داده شده توسط یک motorgear با اجرای منحصر به فرد.
نسخه DU.350NGE در دسترس است با چرخ دنده چدن است.

2
1
1
1
1
1
1

جزوات محصولات

DU.350N - DU.350NV - DU.350NVE

کنترل پنل ها

BRAINY
HEADY