روغن روان کننده motorgear زیرزمینی برای در بازکن لولایی به طول برگ 3 متر.
آن را مناسب برای نگه داشتن یک تاثیر کم محیطی است.
نسخه با رمزگذار DU.350NVE تضمین پیشگیری له و دقت در مراحل دروازه حرکت

2
1
1
1
1
1
1

جزوات محصولات

DU.350N - DU.350NV - DU.350NVE

کنترل پنل ها

BRAINY
HEADY