230 ولت متناوب غیر قابل برگشت موتور گیربکس الکترومکانیکی.
DU.IT14NV نسخه سریع DU.IT14N است، برای باز دروازه تا 2،1m در هر برگ پیشنهاد شده است.

2
1
1
1
1
1
1

جزوات محصولات

DU.IT14N - DU.IT14NV - DU.IT24NVE

کنترل پنل ها

BRAINY
HEADY