چند سال پیش، دو برادر و یک رویا که به واقی شد وجود داشت. علت این امر ادغام دو روح با یکدیگر بود، یکی فنی و دیگری تجاری.

آنها با هم یک برنامه برای زندگی به ارمغان آوردند. ارائه راه حل ها و سیستم های امن تر به زندگی مردم و توسعه ی آنها و کنترل هر روز دسترسی ها.

همیشه با هم، و در سرزمین های جدید.

— Luigi Benincà

 

mini-logo