این motorgear در کیت کامل با تمام لوازم جانبی برای در بازکن لولایی با ستون های بزرگ در دسترس است.
KBN در 24VDC حصول اطمینان از حداکثر ایمنی و این امکان را به عمل حتی در صورت قطع برق، از طریق بسته باتری که می تواند کاملا زیر پوشش خارجی یکپارچه در دسترس است.

2 BN.E24
24Vdc operator with built-in control panel and receiver
1
24Vdc operator
1 BA Articulated arms
1 PUPILLA Pair of photocells.
1 LAMPI24.LED 24 Vdc LED flashing light with built-in aerial.
1 TOKEY Metal key selector.
1 TO.GO2WV 433.92 MHz transmitter with two channels

جزوات محصولات

KBN24

کنترل پنل ها

CP.BN