این motorgear مناسب برای مسکونی در بازکن لولایی است که با ستون های بزرگ و مدل های مدل 24VDC آن است اطمینان از حداکثر ایمنی و آنها می توانند حتی در صورت قطع برق از طریق بسته باتری به کار گیرند.
همه مدل ها با یک ضد برش بازوی مفصلی محکم طراحی شده است.
در دسترس نیز در کیت کامل با تمام لوازم جانبی.

2 PR.45E
230Vac operator
1
DU.E2
Articulated arms
1 HEADY 230 Vac control unit for 1 or 2 actuators for swing gates, with built-in radio receiver.
1 PUPILLA Pair of photocells.
1 LAMPI24.LED 24 Vdc LED flashing light with built-in aerial.
1 TOKEY Metal key selector.
1 TO.GO2WV 433.92 MHz transmitter with two channels

جزوات محصولات

PREMIER - PREMIER24

کنترل پنل ها

BRAINY
HEADY
BRAINY24