4 کانال گیرنده GSM برای کنترل سیستم های اتوماسیون از طریق تلفن همراه.

CALL همچنین برای مدیریت سیستم های اعلام و یا آبیاری garder و خیلی بیشتر است.

ساخته شده در صفحه نمایش و ورودی برای باتری بافر با 12VDC.

برای کنترل از خانه خود را به شما فقط یک تماس ساده نیاز دارید!

جزوات محصولات

CALL

کنترل پنل ها