IRI.LAMP

جهانی چراغ چراغ قوه نور است. فقط یک مدل برای مدیریت تمام منابع قدرت 20-255 V هر دو متناوب یا مستقیم. فقط 1 W از حداکثر قدرت جذب می شود. IRI.LAMP با عملکرد چشمک زدن به عنوان استاندارد ارائه شده، اما می توان آن را نیز بر روی سیستم که در حال حاضر این function.Provided از نصب ساخته شده است در هوایی است.

IRI.LAMP بینی شده است تا نصب و راه اندازی ساده تر و سریعتر.

   

LAMPI.LED

230 VAC به رهبری نور چشمک زن با ساخته شده است در هوایی است.

   

LAMPI24.LED

24 ولت LED نور چشمک زن با ساخته شده است در هوایی است.

       
     
 
       

جزوات محصولات

LAMPI.LED - LAMPI24.LED

کنترل پنل ها

IRI.LAMP