PNO

سطح نصب دکمه های فشار با 2 معمولا باز.

برای اینکه در ستون COL10N نصب شده است.

   

PNC

سطح نصب دکمه های فشار با یک تماس به طور معمول باز و یک مخاطب به طور معمول بسته.

برای اینکه در ستون COL10N نصب شده است.

   

IPB.NC

سطح صنعتی نصب دکمه های فشار با یک تماس به طور معمول باز و یک مخاطب به طور معمول بسته.

 
 

IPB.NO

سطح صنعتی نصب دکمه های فشار با 2 معمولا باز.

     
 
       

جزوات محصولات

PNO - PNC - IPB.NO - IPB.NC

کنترل پنل ها