TEO

دستگاه ترانسپوندر صاحب کلید شکل گرفته است.

   

TEO CARD

دستگاه ترانسپوندر در قالب کارت.

اولین فرستنده حفظ خواهد شد راه اندازی نوع کد پذیرفته شده است.

       
       
     
 
       

جزوات محصولات

TRANSPONDER

کنترل پنل ها