AWO

آنتن فرکانس 433.92 مگاهرتز گسترش پوشش رادیویی از سیستم شما به طوری که آثار آن را کاملا در تنظیمات که در آن شما می خواهید برای اطمینان از حداکثر محدوده برای کنترل رادیویی.

مدل جدید شده از آنتن AW قبلی را توسعه داده است و ویژگی های جعبه خارجی IP54 دارای امتیاز ظریف به طوری که آن را متناسب با در کاملا با هر محیط های مسکونی و می تواند در هر سیستم خودکار نصب شده است.