دو کانال فرستنده کد آلیاژها، اندازه کوچک است.

موجود در نسخه خاکستری و یا در 5 رنگ، همه متعلق به محدوده رنگ ها است.

انتخاب شاد برای بیان روش های مختلف از احساس BENINCA، هر یک مربوط به یک رنگ، مختلف کنترل از راه دور ما و خودمان را در یک راه منحصر به فرد.

جزوات محصولات

IO.GREY - IO.COLOURS

کنترل پنل ها