معرفی جدید کنترل از راه دور TO.GO با ARC (پیشرفته کد نورد). در دسترس است با 2 یا 4 کانال، (TO.GO2A / 4A)، کد جدید را تضمین حداکثر به لطف ایمنی به طول کد انتقال (128 بیت در مقایسه با 64 بیت از نسخه TO.GO قبلی).

در دسترس نیز فرستنده تابع با پیشرفته کد نورد (ARC)، اما اگر لازم باشد آنها به راحتی می تواند به استاندارد کد نورد (HCS) تغییر کند. (TO.GO2VA / 4VA)

TO.GO ARC در نتیجه فرستنده تنها و بی نظیر برای باز کردن سیستم های BENINCA، تضمین حداکثر ایمنی و قابلیت اطمینان است. تمام نسخه های سازگار با برنامه نویس ADVANTOUCH جدید است.

جزوات محصولات

TO.GO ARC

کنترل پنل ها

TO.GO Guide