در دسترس است با 2 یا 4 کانال، TO.GO، در نسخه سیاه یا سفید آن، ترکیبی از طراحی و خطوط نوآورانه در یک فرستنده با توابع چندگانه.

موجود در کد نورد و یا نسخه کد برنامه ریزی و با دستگاه ترانسپوندر مجهز. خدمات وسیعی تا 300M به لطف باتری 12V به راحتی برای پیدا کردن در بازار جایگزینی از باتری بسیار لطف آسان و سریع به فلپ خارجی است.

فرستنده همچنین دارای یک سطح باتری تشخیصی از طریق LED و یک حلقه کلید. همچنین موجود در نسخه سریال خود یادگیری برای ورودی های متعدد. تمام نسخه های سازگار با برنامه نویس ADVANTOUCH جدید است.

جزوات محصولات

TO.GO2WV/S - TO.GO4WV/S - TO.GO2QV - TO.GO4QV

کنترل پنل ها

TO.GO2WP - TO.GO4WP - TO.GO2WK - TO.GO4WK