VN.MT motorgear 400Vac درهای و نورد اتوماسیون برای استفاده های صنعتی، با زنجیره اضطراری دستی است.

به لطف کاهش روغنکاری و مواد با کیفیت بالا، VN.M تضمین حداکثر کارایی و قابلیت اطمینان بالا و ایمنی.

کنترل پنل موجود به صورت جداگانه. (فکر می کنم / START / WAVE)

جزوات محصولات

VN.M

کنترل پنل ها

THINK - THINK.P - THINK.I
START - START.I
WAVE