این موتور مناسب برای درهای بزرگ، درب نورد و کرکره نامتعادل برای استفاده های صنعتی است.

VN.MT40V در 400Vac در دسترس است و آن طراحی شده است به ارائه حداکثر بازده و قابلیت اطمینان در محیط های که در آن یک استفاده شدید مورد نیاز است.

جزوات محصولات

VN.MT40V

کنترل پنل ها

THINK - THINK.P - THINK.I
START - START.I
WAVE